aboutsummaryrefslogblamecommitdiffstats
path: root/src/day.c
blob: 458f06a1267570c48280d82c2a8c9a801f6e590e (plain) (tree)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

                 
 
                                    
            
 


                                   
                                     
 
                            
                      


  


           
         

         
           
             
                     
                       
                 
                                        
  
          
 

                     

 
                     
            
                                  
                            
                
                                       
 
 
                         
            
                                    
                     
 


                          

 
 
                               
                          
                                  
                 

                           

              
 
         

        
                            
   


                                   
   
 
       

 
 
                                    
                               
                                   
                 

                                

                 
 
         

        
                                
                                      
   
 
       

 
 
                               
                             
                            
                      
                              
  

               
 
         

        

                             
                                          
   
               
 
       

 
 
                                    
                             
                               
                      

                                   

                  
 

         
 

                                   
   
                                      
   
                  
 
       

 
 
                                
                              
                         
                                

                                       
  

                                    
                   

          


                           
          

 
                                       

                                  
                        
 
      
         
                     
 
               
 
       

             
 
                                    
                                       
 

                        

                         
 
        

 
 

                                      
  
      
                             
             

 
 

                        
      
                                   
                
                
                                      

 
 

                                
      
                                      
          
 

            
                
    
 
         

      
                               
                 


                               

                                                       

 
 

                                    

                               
 
         
         
                
           
             

             
 
                
   

                               
         
     
         
                          
                                      

                       
       

                                       


            
     

                              
                    

                     


                         

                                    
                                 
                          

                                     


                
   

 
                      

           
                                       
                              
   
                 
         

 
 


                                     
  
                  
 

                     

                                
 


                                   
 

                            
 


                             

       
 
 


                              
 

                                   
 

                 
 
                                     
                                
 
         
        

                            

                                      
 

                             
 


                                      
 
        


      

                      
             
                                         
                         

                                                     
     
             
   

 
      
                     
 

                                        

                        

                           
                   
     
                         

             


      
                    
 
                     

                      

                                       


      
             
 

                             


      
                                  
 

                                        
                           
                                        

                                          
                      

                                  
                  
                              

                                            
     
                           
            

                                        

                 
                                      

                                          
                                
     


                                          
                                 
                           

              
 
          


                   

 
                  
  
                 
               
 
             

          
              
                    
     
                                      
                                
                 
         

                                                               
                                    
                           

                          
         

         
                

                          

                              


                 
                
                                                         
                            
                                        
                 
         

         
                

                         

                              
                 

      


               

 

                                 
                              


                                
  
                                
 
           

                 
                            

                        
                       

                  
       

            
     
                 
         
                                            
           
              
     
                                                          
         
                                                             
          


              
             


              
     


           
                                                        
     


                                   
                     
 
 
                              
           
 
                                   
                                                         

                          
                                                      
                            
         
               
 
                                 
 


                          
                       
 
              
         
 

                 
 
                

                


                          
   
 
               
 


                        
              
 
             
               
                
                                        


                                

              
 

                           
 


                                         
/*
 * Calcurse - text-based organizer
 *
 * Copyright (c) 2004-2011 calcurse Development Team <misc@calcurse.org>
 * All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 *
 *   - Redistributions of source code must retain the above
 *    copyright notice, this list of conditions and the
 *    following disclaimer.
 *
 *   - Redistributions in binary form must reproduce the above
 *    copyright notice, this list of conditions and the
 *    following disclaimer in the documentation and/or other
 *    materials provided with the distribution.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
 * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
 * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
 * A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
 * OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
 * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
 * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
 * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
 * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
 * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 *
 * Send your feedback or comments to : misc@calcurse.org
 * Calcurse home page : http://calcurse.org
 *
 */

#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <ctype.h>
#include <time.h>

#include "calcurse.h"

struct day_saved_item {
 char start[BUFSIZ];
 char end[BUFSIZ];
 char state;
 char type;
 char *mesg;
};

static llist_t         day_items;
static struct day_saved_item  day_saved_item;

static void
day_free (struct day_item *day)
{
 mem_free (day);
}

static void
day_init_list (void)
{
 LLIST_INIT (&day_items);
}

/*
 * Free the current day linked list containing the events and appointments.
 * Must not free associated message and note, because their are not dynamically
 * allocated (only pointers to real objects are stored in this structure).
 */
void
day_free_list (void)
{
 LLIST_FREE_INNER (&day_items, day_free);
 LLIST_FREE (&day_items);
}

/* Add an event in the current day list */
static struct day_item *
day_add_event (int type, char *mesg, char *note, long nday, int id)
{
 struct day_item *day;

 day = mem_malloc (sizeof (struct day_item));
 day->mesg = mesg;
 day->note = note;
 day->type = type;
 day->appt_dur = 0;
 day->appt_pos = 0;
 day->start = nday;
 day->evnt_id = id;

 LLIST_ADD (&day_items, day);

 return day;
}

static int
day_cmp_start (struct day_item *a, struct day_item *b)
{
 if (a->type <= EVNT)
  {
   if (b->type <= EVNT)
    return 0;
   else
    return -1;
  }
 else if (b->type <= EVNT)
  return 1;
 else
  return (a->start < b->start ? -1 : (a->start == b->start ? 0 : 1));
}

/* Add an appointment in the current day list. */
static struct day_item *
day_add_apoint (int type, char *mesg, char *note, long start, long dur,
        char state, int real_pos)
{
 struct day_item *day;

 day = mem_malloc (sizeof (struct day_item));
 day->mesg = mesg;
 day->note = note;
 day->start = start;
 day->appt_dur = dur;
 day->appt_pos = real_pos;
 day->state = state;
 day->type = type;
 day->evnt_id = 0;

 LLIST_ADD_SORTED (&day_items, day, day_cmp_start);

 return day;
}

/*
 * Store the events for the selected day in structure pointed
 * by day_items. This is done by copying the events
 * from the general structure pointed by eventlist to the structure
 * dedicated to the selected day.
 * Returns the number of events for the selected day.
 */
static int
day_store_events (long date)
{
 llist_item_t *i;
 int e_nb = 0;

 LLIST_FIND_FOREACH (&eventlist, date, event_inday, i)
  {
   struct event *ev = LLIST_TS_GET_DATA (i);
   (void)day_add_event (EVNT, ev->mesg, ev->note, ev->day, ev->id);
   e_nb++;
  }

 return e_nb;
}

/*
 * Store the recurrent events for the selected day in structure pointed
 * by day_items. This is done by copying the recurrent events
 * from the general structure pointed by recur_elist to the structure
 * dedicated to the selected day.
 * Returns the number of recurrent events for the selected day.
 */
static int
day_store_recur_events (long date)
{
 llist_item_t *i;
 int e_nb = 0;

 LLIST_FIND_FOREACH (&recur_elist, date, recur_event_inday, i)
  {
   struct recur_event *rev = LLIST_TS_GET_DATA (i);
   (void)day_add_event (RECUR_EVNT, rev->mesg, rev->note, rev->day,
              rev->id);
   e_nb++;
  }

 return e_nb;
}

/*
 * Store the apoints for the selected day in structure pointed
 * by day_items. This is done by copying the appointments
 * from the general structure pointed by alist_p to the
 * structure dedicated to the selected day.
 * Returns the number of appointments for the selected day.
 */
static int
day_store_apoints (long date)
{
 llist_item_t *i;
 int a_nb = 0;

 LLIST_TS_LOCK (&alist_p);
 LLIST_TS_FIND_FOREACH (&alist_p, date, apoint_inday, i)
  {
   struct apoint *apt = LLIST_TS_GET_DATA (i);
   (void)day_add_apoint (APPT, apt->mesg, apt->note, apt->start, apt->dur,
              apt->state, 0);
   a_nb++;
  }
 LLIST_TS_UNLOCK (&alist_p);

 return a_nb;
}

/*
 * Store the recurrent apoints for the selected day in structure pointed
 * by day_items. This is done by copying the appointments
 * from the general structure pointed by recur_alist_p to the
 * structure dedicated to the selected day.
 * Returns the number of recurrent appointments for the selected day.
 */
static int
day_store_recur_apoints (long date)
{
 llist_item_t *i;
 int a_nb = 0;

 LLIST_TS_LOCK (&recur_alist_p);
 LLIST_TS_FIND_FOREACH (&recur_alist_p, date, recur_apoint_inday, i)
  {
   struct recur_apoint *rapt = LLIST_TS_GET_DATA (i);
   int real_start = recur_apoint_inday (rapt, date);
   (void)day_add_apoint (RECUR_APPT, rapt->mesg, rapt->note, real_start,
              rapt->dur, rapt->state, a_nb);
   a_nb++;
  }
 LLIST_TS_UNLOCK (&recur_alist_p);

 return a_nb;
}

/*
 * Store all of the items to be displayed for the selected day.
 * Items are of four types: recursive events, normal events,
 * recursive appointments and normal appointments.
 * The items are stored in the linked list pointed by day_items
 * and the length of the new pad to write is returned.
 * The number of events and appointments in the current day are also updated.
 */
static int
day_store_items (long date, unsigned *pnb_events, unsigned *pnb_apoints)
{
 int pad_length;
 int nb_events, nb_recur_events;
 int nb_apoints, nb_recur_apoints;

 day_free_list ();
 day_init_list ();
 nb_recur_events = day_store_recur_events (date);
 nb_events = day_store_events (date);
 *pnb_events = nb_events;
 nb_recur_apoints = day_store_recur_apoints (date);
 nb_apoints = day_store_apoints (date);
 *pnb_apoints = nb_apoints;
 pad_length = (nb_recur_events + nb_events + 1 +
        3 * (nb_recur_apoints + nb_apoints));
 *pnb_apoints += nb_recur_apoints;
 *pnb_events += nb_recur_events;

 return pad_length;
}

/*
 * Store the events and appointments for the selected day, and write
 * those items in a pad. If selected day is null, then store items for current
 * day. This is useful to speed up the appointment panel update.
 */
struct day_items_nb *
day_process_storage (struct date *slctd_date, unsigned day_changed,
           struct day_items_nb *inday)
{
 long date;
 struct date day;

 if (slctd_date)
  day = *slctd_date;
 else
  calendar_store_current_date (&day);

 date = date2sec (day, 0, 0);

 /* Inits */
 if (apad.length != 0)
  delwin (apad.ptrwin);

 /* Store the events and appointments (recursive and normal items). */
 apad.length = day_store_items (date, &inday->nb_events, &inday->nb_apoints);

 /* Create the new pad with its new length. */
 if (day_changed)
  apad.first_onscreen = 0;
 apad.ptrwin = newpad (apad.length, apad.width);

 return inday;
}

/*
 * Returns a structure of type apoint_llist_node_t given a structure of type
 * day_item_s
 */
static void
day_item_s2apoint_s (struct apoint *a, struct day_item *p)
{
 a->state = p->state;
 a->start = p->start;
 a->dur = p->appt_dur;
 a->mesg = p->mesg;
}

/*
 * Print an item date in the appointment panel.
 */
static void
display_item_date (int incolor, struct apoint *i, int type, long date,
          int y, int x)
{
 WINDOW *win;
 char a_st[100], a_end[100];
 int recur = 0;

 win = apad.ptrwin;
 apoint_sec2str (i, type, date, a_st, a_end);
 if (type == RECUR_EVNT || type == RECUR_APPT)
  recur = 1;
 if (incolor == 0)
  custom_apply_attr (win, ATTR_HIGHEST);
 if (recur)
  if (i->state & APOINT_NOTIFY)
   mvwprintw (win, y, x, " *!%s -> %s", a_st, a_end);
  else
   mvwprintw (win, y, x, " * %s -> %s", a_st, a_end);
 else if (i->state & APOINT_NOTIFY)
  mvwprintw (win, y, x, " -!%s -> %s", a_st, a_end);
 else
  mvwprintw (win, y, x, " - %s -> %s", a_st, a_end);
 if (incolor == 0)
  custom_remove_attr (win, ATTR_HIGHEST);
}

/*
 * Print an item description in the corresponding panel window.
 */
static void
display_item (int incolor, char *msg, int recur, int note, int width, int y,
       int x)
{
 WINDOW *win;
 int ch_recur, ch_note;
 char buf[width * UTF8_MAXLEN];
 int i;

 if (width <= 0)
  return;

 win = apad.ptrwin;
 ch_recur = (recur) ? '*' : ' ';
 ch_note = (note) ? '>' : ' ';
 if (incolor == 0)
  custom_apply_attr (win, ATTR_HIGHEST);
 if (utf8_strwidth (msg) < width)
  mvwprintw (win, y, x, " %c%c%s", ch_recur, ch_note, msg);
 else
  {
   for (i = 0; msg[i] && width > 0; i++)
    {
     if (!UTF8_ISCONT (msg[i]))
      width -= utf8_width (&msg[i]);
     buf[i] = msg[i];
    }
   if (i)
    buf[i - 1] = 0;
   else
    buf[0] = 0;
   mvwprintw (win, y, x, " %c%c%s...", ch_recur, ch_note, buf);
  }
 if (incolor == 0)
  custom_remove_attr (win, ATTR_HIGHEST);
}

/*
 * Write the appointments and events for the selected day in a pad.
 * An horizontal line is drawn between events and appointments, and the
 * item selected by user is highlighted. This item is also saved inside
 * structure (pointed by day_saved_item), to be later displayed in a
 * popup window if requested.
 */
void
day_write_pad (long date, int width, int length, int incolor)
{
 llist_item_t *i;
 struct apoint a;
 int line, item_number, recur;
 const int x_pos = 0;
 unsigned draw_line = 0;

 line = item_number = 0;

 LLIST_FOREACH (&day_items, i)
  {
   struct day_item *day = LLIST_TS_GET_DATA (i);
   if (day->type == RECUR_EVNT || day->type == RECUR_APPT)
    recur = 1;
   else
    recur = 0;
   /* First print the events for current day. */
   if (day->type < RECUR_APPT)
    {
     item_number++;
     if (item_number - incolor == 0)
      {
       day_saved_item.type = day->type;
       day_saved_item.mesg = day->mesg;
      }
     display_item (item_number - incolor, day->mesg, recur,
            (day->note != NULL) ? 1 : 0, width - 7, line, x_pos);
     line++;
     draw_line = 1;
    }
   else
    {
     /* Draw a line between events and appointments. */
     if (line > 0 && draw_line)
      {
       wmove (apad.ptrwin, line, 0);
       whline (apad.ptrwin, 0, width);
       draw_line = 0;
      }
     /* Last print the appointments for current day. */
     item_number++;
     day_item_s2apoint_s (&a, day);
     if (item_number - incolor == 0)
      {
       day_saved_item.type = day->type;
       day_saved_item.mesg = day->mesg;
       apoint_sec2str (&a, day->type, date,
               day_saved_item.start, day_saved_item.end);
      }
     display_item_date (item_number - incolor, &a, day->type,
               date, line + 1, x_pos);
     display_item (item_number - incolor, day->mesg, 0,
            (day->note != NULL) ? 1 : 0, width - 7, line + 2,
            x_pos);
     line += 3;
    }
  }
}

/* Display an item inside a popup window. */
void
day_popup_item (void)
{
 if (day_saved_item.type == EVNT || day_saved_item.type == RECUR_EVNT)
  item_in_popup (NULL, NULL, day_saved_item.mesg, _("Event :"));
 else if (day_saved_item.type == APPT || day_saved_item.type == RECUR_APPT)
  item_in_popup (day_saved_item.start, day_saved_item.end,
          day_saved_item.mesg, _("Appointment :"));
 else
  EXIT (_("unknown item type"));
 /* NOTREACHED */
}

/*
 * Need to know if there is an item for the current selected day inside
 * calendar. This is used to put the correct colors inside calendar panel.
 */
int
day_check_if_item (struct date day)
{
 const long date = date2sec (day, 0, 0);

 if (LLIST_FIND_FIRST (&recur_elist, date, recur_event_inday))
  return (1);

 LLIST_TS_LOCK (&recur_alist_p);
 if (LLIST_TS_FIND_FIRST (&recur_alist_p, date, recur_apoint_inday))
  {
   LLIST_TS_UNLOCK (&recur_alist_p);
   return (1);
  }
 LLIST_TS_UNLOCK (&recur_alist_p);

 if (LLIST_FIND_FIRST (&eventlist, date, event_inday))
  return (1);

 LLIST_TS_LOCK (&alist_p);
 if (LLIST_TS_FIND_FIRST (&alist_p, date, apoint_inday))
  {
   LLIST_TS_UNLOCK (&alist_p);
   return (1);
  }
 LLIST_TS_UNLOCK (&alist_p);

 return (0);
}

static unsigned
fill_slices (int *slices, int slicesno, int first, int last)
{
 int i;

 if (first < 0 || last < first)
  return 0;

 if (last >= slicesno)
  last = slicesno - 1; /* Appointment spanning more than one day. */

 for (i = first; i <= last; i++)
  slices[i] = 1;

 return 1;
}

/*
 * Fill in the 'slices' vector given as an argument with 1 if there is an
 * appointment in the corresponding time slice, 0 otherwise.
 * A 24 hours day is divided into 'slicesno' number of time slices.
 */
unsigned
day_chk_busy_slices (struct date day, int slicesno, int *slices)
{
 llist_item_t *i;
 int slicelen;
 const long date = date2sec (day, 0, 0);

 slicelen = DAYINSEC / slicesno;

#define SLICENUM(tsec) ((tsec) / slicelen % slicesno)

 LLIST_TS_LOCK (&recur_alist_p);
 LLIST_TS_FIND_FOREACH (&recur_alist_p, date, recur_apoint_inday, i)
  {
   struct apoint *rapt = LLIST_TS_GET_DATA (i);
   long start = get_item_time (rapt->start);
   long end = get_item_time (rapt->start + rapt->dur);

   if (!fill_slices (slices, slicesno, SLICENUM (start), SLICENUM (end)))
    {
     LLIST_TS_UNLOCK (&recur_alist_p);
     return 0;
    }
  }
 LLIST_TS_UNLOCK (&recur_alist_p);

 LLIST_TS_LOCK (&alist_p);
 LLIST_TS_FIND_FOREACH (&alist_p, date, apoint_inday, i)
  {
   struct apoint *apt = LLIST_TS_GET_DATA (i);
   long start = get_item_time (apt->start);
   long end = get_item_time (apt->start + apt->dur);

   if (!fill_slices (slices, slicesno, SLICENUM (start), SLICENUM (end)))
    {
     LLIST_TS_UNLOCK (&alist_p);
     return 0;
    }
  }
 LLIST_TS_UNLOCK (&alist_p);

#undef SLICENUM
 return 1;
}

/* Request the user to enter a new time. */
static char *
day_edit_time (long time)
{
 char *timestr;
 char *msg_time = _("Enter the new time ([hh:mm] or [h:mm]) : ");
 char *enter_str = _("Press [Enter] to continue");
 char *fmt_msg = _("You entered an invalid time, should be [h:mm] or [hh:mm]");

 while (1)
  {
   status_mesg (msg_time, "");
   timestr = date_sec2date_str (time, "%H:%M");
   updatestring (win[STA].p, &timestr, 0, 1);
   if (check_time (timestr) != 1 || strlen (timestr) == 0)
    {
     status_mesg (fmt_msg, enter_str);
     (void)wgetch (win[STA].p);
    }
   else
    return (timestr);
  }
}

static void
update_start_time (long *start, long *dur)
{
 long newtime;
 unsigned hr, mn;
 int valid_date;
 char *timestr;
 char *msg_wrong_time = _("Invalid time: start time must be before end time!");
 char *msg_enter = _("Press [Enter] to continue");

 do
  {
   timestr = day_edit_time (*start);
   (void)sscanf (timestr, "%u:%u", &hr, &mn);
   mem_free (timestr);
   newtime = update_time_in_date (*start, hr, mn);
   if (newtime < *start + *dur)
    {
     *dur -= (newtime - *start);
     *start = newtime;
     valid_date = 1;
    }
   else
    {
     status_mesg (msg_wrong_time, msg_enter);
     (void)wgetch (win[STA].p);
     valid_date = 0;
    }
  }
 while (valid_date == 0);
}

static void
update_duration (long *start, long *dur)
{
 long newtime;
 unsigned hr, mn;
 char *timestr;

 timestr = day_edit_time (*start + *dur);
 (void)sscanf (timestr, "%u:%u", &hr, &mn);
 mem_free (timestr);
 newtime = update_time_in_date (*start, hr, mn);
 *dur = (newtime > *start) ? newtime - *start : DAYINSEC + newtime - *start;
}

static void
update_desc (char **desc)
{
 status_mesg (_("Enter the new item description:"), "");
 updatestring (win[STA].p, desc, 0, 1);
}

static void
update_rept (struct rpt **rpt, const long start, struct conf *conf)
{
 const int SINGLECHAR = 2;
 int ch, cancel, newfreq, date_entered;
 long newuntil;
 char outstr[BUFSIZ];
 char *typstr, *freqstr, *timstr;
 char *msg_rpt_type = _("Enter the new repetition type: (D)aily, (W)eekly, "
             "(M)onthly, (Y)early");
 char *msg_rpt_ans = _("[D/W/M/Y] ");
 char *msg_wrong_freq = _("The frequence you entered is not valid.");
 char *msg_wrong_time = _("Invalid time: start time must be before end time!");
 char *msg_wrong_date = _("The entered date is not valid.");
 char *msg_fmts =
  "Possible formats are [%s] or '0' for an endless repetetition";
 char *msg_enter = _("Press [Enter] to continue");

 do
  {
   status_mesg (msg_rpt_type, msg_rpt_ans);
   typstr = mem_calloc (SINGLECHAR, sizeof (char));
   (void)snprintf (typstr, SINGLECHAR, "%c", recur_def2char ((*rpt)->type));
   cancel = updatestring (win[STA].p, &typstr, 0, 1);
   if (cancel)
    {
     mem_free (typstr);
     return;
    }
   else
    {
     ch = toupper (*typstr);
     mem_free (typstr);
    }
  }
 while ((ch != 'D') && (ch != 'W') && (ch != 'M') && (ch != 'Y'));

 do
  {
   status_mesg (_("Enter the new repetition frequence:"), "");
   freqstr = mem_malloc (BUFSIZ);
   (void)snprintf (freqstr, BUFSIZ, "%d", (*rpt)->freq);
   cancel = updatestring (win[STA].p, &freqstr, 0, 1);
   if (cancel)
    {
     mem_free (freqstr);
     return;
    }
   else
    {
     newfreq = atoi (freqstr);
     mem_free (freqstr);
     if (newfreq == 0)
      {
       status_mesg (msg_wrong_freq, msg_enter);
       (void)wgetch (win[STA].p);
      }
    }
  }
 while (newfreq == 0);

 do
  {
   (void)snprintf (outstr, BUFSIZ, "Enter the new ending date: [%s] or '0'",
           DATEFMT_DESC (conf->input_datefmt));
   status_mesg (_(outstr), "");
   timstr =
     date_sec2date_str ((*rpt)->until, DATEFMT (conf->input_datefmt));
   cancel = updatestring (win[STA].p, &timstr, 0, 1);
   if (cancel)
    {
     mem_free (timstr);
     return;
    }
   if (strcmp (timstr, "0") == 0)
    {
     newuntil = 0;
     date_entered = 1;
    }
   else
    {
     struct tm *lt;
     time_t t;
     struct date new_date;
     int newmonth, newday, newyear;

     if (parse_date (timstr, conf->input_datefmt,
             &newyear, &newmonth, &newday, calendar_get_slctd_day ()))
      {
       t = start;
       lt = localtime (&t);
       new_date.dd = newday;
       new_date.mm = newmonth;
       new_date.yyyy = newyear;
       newuntil = date2sec (new_date, lt->tm_hour, lt->tm_min);
       if (newuntil < start)
        {
         status_mesg (msg_wrong_time, msg_enter);
         (void)wgetch (win[STA].p);
         date_entered = 0;
        }
       else
        date_entered = 1;
      }
     else
      {
       (void)snprintf (outstr, BUFSIZ, msg_fmts,
               DATEFMT_DESC (conf->input_datefmt));
       status_mesg (msg_wrong_date, _(outstr));
       (void)wgetch (win[STA].p);
       date_entered = 0;
      }
    }
  }
 while (date_entered == 0);

 mem_free (timstr);
 (*rpt)->type = recur_char2def (ch);
 (*rpt)->freq = newfreq;
 (*rpt)->until = newuntil;
}

/* Edit an already existing item. */
void
day_edit_item (struct conf *conf)
{
#define STRT		'1'
#define END		'2'
#define DESC		'3'
#define REPT		'4'

 struct day_item *p;
 struct recur_event *re;
 struct event *e;
 struct recur_apoint *ra;
 struct apoint *a;
 long date;
 int item_num, ch;
 int need_check_notify = 0;

 item_num = apoint_hilt ();
 p = day_get_item (item_num);
 date = calendar_get_slctd_day_sec ();

 ch = -1;
 switch (p->type)
  {
  case RECUR_EVNT:
   re = recur_get_event (date, day_item_nb (date, item_num, RECUR_EVNT));
   status_mesg (_("Edit: (1)Description or (2)Repetition?"), "[1/2] ");
   while (ch != '1' && ch != '2' && ch != KEY_GENERIC_CANCEL)
    ch = wgetch (win[STA].p);
   switch (ch)
    {
    case '1':
     update_desc (&re->mesg);
     break;
    case '2':
     update_rept (&re->rpt, re->day, conf);
     break;
    default:
     return;
    }
   break;
  case EVNT:
   e = event_get (date, day_item_nb (date, item_num, EVNT));
   update_desc (&e->mesg);
   break;
  case RECUR_APPT:
   ra = recur_get_apoint (date, day_item_nb (date, item_num, RECUR_APPT));
   status_mesg (_("Edit: (1)Start time, (2)End time, "
           "(3)Description or (4)Repetition?"), "[1/2/3/4] ");
   while (ch != STRT && ch != END && ch != DESC &&
       ch != REPT && ch != KEY_GENERIC_CANCEL)
    ch = wgetch (win[STA].p);
   switch (ch)
    {
    case STRT:
     need_check_notify = 1;
     update_start_time (&ra->start, &ra->dur);
     break;
    case END:
     update_duration (&ra->start, &ra->dur);
     break;
    case DESC:
     if (notify_bar ())
      need_check_notify = notify_same_recur_item (ra);
     update_desc (&ra->mesg);
     break;
    case REPT:
     need_check_notify = 1;
     update_rept (&ra->rpt, ra->start, conf);
     break;
    case KEY_GENERIC_CANCEL:
     return;
    }
   break;
  case APPT:
   a = apoint_get (date, day_item_nb (date, item_num, APPT));
   status_mesg (_("Edit: (1)Start time, (2)End time "
           "or (3)Description?"), "[1/2/3] ");
   while (ch != STRT && ch != END && ch != DESC && ch != KEY_GENERIC_CANCEL)
    ch = wgetch (win[STA].p);
   switch (ch)
    {
    case STRT:
     need_check_notify = 1;
     update_start_time (&a->start, &a->dur);
     break;
    case END:
     update_duration (&a->start, &a->dur);
     break;
    case DESC:
     if (notify_bar ())
      need_check_notify = notify_same_item (a->start);
     update_desc (&a->mesg);
     break;
    case KEY_GENERIC_CANCEL:
     return;
    }
   break;
  }

 if (need_check_notify)
  notify_check_next_app (1);
}

/*
 * In order to erase an item, we need to count first the number of
 * items for each type (in order: recurrent events, events,
 * recurrent appointments and appointments) and then to test the
 * type of the item to be deleted.
 */
int
day_erase_item (long date, int item_number, enum eraseflg flag)
{
 struct day_item *p;
 char *erase_warning =
   _("This item is recurrent. "
    "Delete (a)ll occurences or just this (o)ne ?");
 char *note_warning =
   _("This item has a note attached to it. "
    "Delete (i)tem or just its (n)ote ?");
 char *note_choice = _("[i/n] ");
 char *erase_choice = _("[a/o] ");
 int ch, ans;
 unsigned delete_whole;

 ch = -1;
 p = day_get_item (item_number);
 if (flag == ERASE_DONT_FORCE)
  {
   ans = 0;
   if (p->note == NULL)
    ans = 'i';
   while (ans != 'i' && ans != 'n')
    {
     status_mesg (note_warning, note_choice);
     ans = wgetch (win[STA].p);
    }
   if (ans == 'i')
    flag = ERASE_FORCE;
   else
    flag = ERASE_FORCE_ONLY_NOTE;
  }
 if (p->type == EVNT)
  {
   event_delete_bynum (date, day_item_nb (date, item_number, EVNT), flag);
  }
 else if (p->type == APPT)
  {
   apoint_delete_bynum (date, day_item_nb (date, item_number, APPT), flag);
  }
 else
  {
   if (flag == ERASE_FORCE_ONLY_NOTE)
    ch = 'a';
   while ((ch != 'a') && (ch != 'o') && (ch != KEY_GENERIC_CANCEL))
    {
     status_mesg (erase_warning, erase_choice);
     ch = wgetch (win[STA].p);
    }
   if (ch == 'a')
    {
     delete_whole = 1;
    }
   else if (ch == 'o')
    {
     delete_whole = 0;
    }
   else
    {
     return (0);
    }
   if (p->type == RECUR_EVNT)
    {
     recur_event_erase (date, day_item_nb (date, item_number, RECUR_EVNT),
               delete_whole, flag);
    }
   else
    {
     recur_apoint_erase (date, p->appt_pos, delete_whole, flag);
    }
  }
 if (flag == ERASE_FORCE_ONLY_NOTE)
  return 0;
 else
  return (p->type);
}

/* Cut an item so it can be pasted somewhere else later. */
int
day_cut_item (long date, int item_number)
{
 const int DELETE_WHOLE = 1;
 struct day_item *p;

 p = day_get_item (item_number);
 switch (p->type)
  {
  case EVNT:
   event_delete_bynum (date, day_item_nb (date, item_number, EVNT),
             ERASE_CUT);
   break;
  case RECUR_EVNT:
   recur_event_erase (date, day_item_nb (date, item_number, RECUR_EVNT),
             DELETE_WHOLE, ERASE_CUT);
   break;
  case APPT:
   apoint_delete_bynum (date, day_item_nb (date, item_number, APPT),
              ERASE_CUT);
   break;
  case RECUR_APPT:
   recur_apoint_erase (date, p->appt_pos, DELETE_WHOLE, ERASE_CUT);
   break;
  default:
   EXIT (_("unknwon type"));
   /* NOTREACHED */
  }

 return p->type;
}

/* Paste a previously cut item. */
int
day_paste_item (long date, int cut_item_type)
{
 int pasted_item_type;

 pasted_item_type = cut_item_type;
 switch (cut_item_type)
  {
  case 0:
   return 0;
  case EVNT:
   event_paste_item ();
   break;
  case RECUR_EVNT:
   recur_event_paste_item ();
   break;
  case APPT:
   apoint_paste_item ();
   break;
  case RECUR_APPT:
   recur_apoint_paste_item ();
   break;
  default:
   EXIT (_("unknwon type"));
   /* NOTREACHED */
  }

 return pasted_item_type;
}

/* Returns a structure containing the selected item. */
struct day_item *
day_get_item (int item_number)
{
 return LLIST_GET_DATA (LLIST_NTH (&day_items, item_number - 1));
}

/* Returns the real item number, given its type. */
int
day_item_nb (long date, int day_num, int type)
{
 int i, nb_item[MAX_TYPES];
 llist_item_t *j;

 for (i = 0; i < MAX_TYPES; i++)
  nb_item[i] = 0;

 j = LLIST_FIRST (&day_items);
 for (i = 1; i < day_num; i++)
  {
   struct day_item *day = LLIST_TS_GET_DATA (j);
   nb_item[day->type - 1]++;
   j = LLIST_TS_NEXT (j);
  }

 return (nb_item[type - 1]);
}

/* Attach a note to an appointment or event. */
void
day_edit_note (char *editor)
{
 struct day_item *p;
 struct recur_apoint *ra;
 struct apoint *a;
 struct recur_event *re;
 struct event *e;
 long date;
 int item_num;

 item_num = apoint_hilt ();
 p = day_get_item (item_num);
 edit_note (&p->note, editor);

 date = calendar_get_slctd_day_sec ();
 switch (p->type)
  {
  case RECUR_EVNT:
   re = recur_get_event (date, day_item_nb (date, item_num, RECUR_EVNT));
   re->note = p->note;
   break;
  case EVNT:
   e = event_get (date, day_item_nb (date, item_num, EVNT));
   e->note = p->note;
   break;
  case RECUR_APPT:
   ra = recur_get_apoint (date, day_item_nb (date, item_num, RECUR_APPT));
   ra->note = p->note;
   break;
  case APPT:
   a = apoint_get (date, day_item_nb (date, item_num, APPT));
   a->note = p->note;
   break;
  }
}

/* View a note previously attached to an appointment or event */
void
day_view_note (char *pager)
{
 struct day_item *p = day_get_item (apoint_hilt ());
 view_note (p->note, pager);
}

/* Pipe an appointment or event to an external program. */
void
day_pipe_item (struct conf *conf)
{
 char cmd[BUFSIZ] = "";
 int pout;
 int pid;
 FILE *fpout;
 int item_num;
 long date;
 struct day_item *p;
 struct recur_apoint *ra;
 struct apoint *a;
 struct recur_event *re;
 struct event *e;

 status_mesg (_("Pipe item to external command:"), "");
 if (getstring (win[STA].p, cmd, BUFSIZ, 0, 1) != GETSTRING_VALID)
  return;

 wins_prepare_external ();
 if ((pid = shell_exec (NULL, &pout, cmd)))
  {
   fpout = fdopen (pout, "w");

   item_num = apoint_hilt ();
   p = day_get_item (item_num);
   date = calendar_get_slctd_day_sec ();
   switch (p->type)
    {
    case RECUR_EVNT:
     re = recur_get_event (date, day_item_nb (date, item_num, RECUR_EVNT));
     recur_event_write (re, fpout);
     break;
    case EVNT:
     e = event_get (date, day_item_nb (date, item_num, EVNT));
     event_write (e, fpout);
     break;
    case RECUR_APPT:
     ra = recur_get_apoint (date, day_item_nb (date, item_num, RECUR_APPT));
     recur_apoint_write (ra, fpout);
     break;
    case APPT:
     a = apoint_get (date, day_item_nb (date, item_num, APPT));
     apoint_write (a, fpout);
     break;
    }

   fclose (fpout);
   child_wait (NULL, &pout, pid);
   press_any_key ();
  }
 wins_unprepare_external ();
}